top of page

Algemene voorwaarden

Silke-Amsterdam is een onderneming die gevestigd is in Amsterdam en levert kaarsen/interieur producten voor particulieren en bedrijven. 

Bedrijfsgegevens:

Naam: Silke-Amsterdam

KVK: 81402104

Laatste wijziging: 22-08-2021

Algemeen

1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Silke-Amsterdam gesloten overeenkomsten.

2. Bij het plaatsen van de bestelling, gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Silke-Amsterdam behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden op elk moment te kunnen aanpassen. 

4. Aan de product foto's kunnen geen rechten worden ontleend. Omdat we te maken hebben met handgemaakte producten kan het voorkomen dat een product minimaal afwijkt van product foto's in zaken zoals kleur, grootte of vorm. 

Prijs

1. Alle opgegeven prijzen zijn inclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen.

2. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief verzendkosten. 

3. De prijs die Silke-Amsterdam voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

4. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en/of gedurende de actieperiode.

5. Silke-Amsterdam is niet aansprakelijk voor typfouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Prijswijzigingen

1. Silke-Amsterdam is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die Silke-Amsterdam tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

3. Silke-Amsterdam is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven. Silke-Amsterdam zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door haar te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Annulering

1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de leverancier geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de leverancier reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

2. Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. U kunt deze annulering alleen doorgeven per mail.

Betaling

1. Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website. 

 

Verzendkosten

1. De verzendkosten zijn bij bestellingen met een orderwaarde lager dan € 70,= inclusief BTW voor rekening van de klant. 

2. Bij ruilen/retourneren zijn de verzendkosten van het terugsturen van deze artikelen voor eigen rekening van de klant.

Bij een ruiling zal Silke-Amsterdam verzendkosten van € 6,10 voor binnenland incuslief BTW in rekening brengen van het opnieuw te versturen artikel. 

Levering

1. Silke-Amsterdam besteedt het thuisbezorgen van de bestellingen uit aan PostNL. Bestellingen worden via PostNL verzonden.

2. Silke-Amsterdam streeft ernaar om bestellingen 4 werkdagen na ontvangst van de betaling te versturen. Uitzondering hierop zijn overmacht, vakantie en producten welke niet op voorraad zijn. In geval Silke-Amsterdam gesloten is wegens vakantie, dan wordt dit duidelijk op de website van Silke-Amsterdam aangegeven.

3. Silke-Amsterdam zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk te annuleren.

4. Silke-Amsterdam is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven adres.

Ruilen en Retourneren

1. Wanneer een artikel niet aan uw verwachting voldoet dan bestaat de mogelijkheid om  het artikel te ruilen of te retourneren.

2. De portokosten alsmede het verzendrisico voor retourzending zijn voor eigen rekening van de klant.

3. Voor retourneringen en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden:

a) Na bezorging van uw bestelling heeft u 14 dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief.

b) De goederen dienen in originele staat te zijn, d.w.z. in de originele verpakking teruggestuurd te worden.

c) Met uw retourzending dient u een brief te doen met daarop uw gegevens en het bestelnummer.

d) Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retour sturen.

f) Bij ruiling van een artikel moeten de verzendkosten van het opnieuw te versturen artikel zelf worden betaald.

g) Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten en met aftrek van de  administratiekosten) binnen 30 dagen aan u overgemaakt worden of zoveel mogelijk eerder.

Voorraad

1. Alle kaarsen zijn uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is of dat het is uitverkocht door een groter aantal bestellingen dan normaal. U wordt hiervan door ons z.s.m. op de hoogte gebracht. In dit geval heeft de klant het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Silke-Amsterdam zal in dit geval voor terugbetaling zorgdragen.

Garantie en Aansprakelijkheid

1. Silke-Amsterdam garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2. Als bewijs met betrekking tot de garantie ontvangt u van Silke-Amsterdam een digitale pakbon als aankoopbewijs.

3. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Silke-Amsterdam, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

4. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Silke-Amsterdam niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

5. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet uw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan u is verkocht en geleverd.

Privacy

1. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Silke-Amsterdam. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voeren van een verantwoord klantenbeheer, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. Indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail aan ons bevestigen.

 

Copyright beeld- en tekstmateriaal

1. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.

Toepasselijk recht
1. De overeenkomst tussen Silke-Amsterdam en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht.

bottom of page